PËR NE

Ndërmarrja prodhuese tregtare Agrocoop NPT u themelua në vitin 1996 si një biznes i vogël i vetëfinancuar familjar, në fillim ndërmarrja si veprimtari kryesore kishte furnizimin e prodhuesve me inpute bujqësore.

Sot ndërmarrja Agorcoop duke e zhvilluar veprimtarinë e saj ne tërë tregun e Kosovës operon me këto aktivitete: kultivimin, prodhimin dhe shitjen e luleve, durnjëve dhe bimëve dekorative, tregtimin e produkteve dhe repro materialeve të ndryshme si dhe dizajnimin, projektimin e hapësirave gjelbëruese për ambientet e jashtme dhe të brendshme.

Nga viti 2017, kemi zgjeruar veprimtarinë edhe ne teritorin e Shqipërisë me krijimin e degës Agrocoop Albania duke zhvilluar aktivitetin e prodhimit, kultivimit dhe shitjes së drunjëve dhe bimëve dekorative, produkte këto kryesisht të destinuara për treg të jashtëm (Itali, Gjermani, Holandë, etj).